(Yoru To) Sampo - Hadaka No Sekai

(Yoru To) Sampo
Hadaka No Sekai

(夜と)SAMPO